τα στάδια μιας συμμετοχικής διαδικασίας

Το εύρος των ευκαιριών και των δικαιωμάτων συμμετοχής σε μια συμμετοχική διαδικασία εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες.

 

To κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των απλών πολιτών ή/και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της διαδικασίας (επίσημη ή άτυπη), καθώς και από τη μέθοδο που θα επιλεχθεί. Ανεξαρτήτως αυτών όμως, η βούληση εκ μέρους των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό, διοικητικό και επιχειρηματικό επίπεδο να συνυπολογίσουν τις ιδέες των απλών πολιτών κατά τον σχεδιασμό και τη λήψη αυτών είναι αποφασιστικής σημασίας.

 

Αναλόγως με το πλαίσιο

■ Οι συμμετέχοντες καθώς και τα λοπά ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται για την προγραμματιζόμενη δράση και τις συνέπειές που θα έχει αυτή είτε σε κάποια δημόσια συνάντηση είτε στην περίπτωση που τα σχέδια διατίθενται στους ενδιαφερόμενους για έλεγχο. Ο στόχος της συμμετοχής του κοινού μέσα από την πληροφόρησή του είναι να καταστούν τα σχέδια και οι αποφάσεις γνωστά και κατανοητά στο ευρύ κοινό, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να επηρεάσει παρά ελάχιστα την εν λόγω απόφαση.

■ Απλοί πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να σχολιάσουν τις επίσημες αποφάσεις και να συμβάλουν με ιδέες και προτάσεις, π.χ. σε σχέση με ένα πρόγραμμα καθορισμού των χρήσεων γης. Στόχος της διαβουλευτικής δημόσιας συμμετοχής είναι να διαφανούν οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων στις προτάσεις, στα σχέδια ή στις αποφάσεις, ώστε να συνυπολογιστούν κατά το τελικό στάδιο λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Δημοτικής Διαβούλευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, προτείνεται η διενέργεια της
διαδικασίας διαβούλευσης σε τέσσερα στάδια, τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής:

1. Αρχικές προπαρασκευαστικές ενέργειες

Ψήφιση κανονισμού διαβούλευσης – Καταγραφή φορέων – Ενημέρωση κοινού – Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης – Στελέχωση και υποδομή – Συλλογή και συστηματοποίηση αρχικών δεδομένων και προτεραιοτήτων – Επιλογή θεμάτων διαβούλευσης τρέχουσας περιόδου

2. Σχεδίαση και διεξαγωγή πρώτης θεματικής διαβούλευσης

Γενικό σχέδιο διαδικασίας – Συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας – Συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, εργαστήρια, έρευνες, ηλεκτρονική διαβούλευση κ.λπ. – Διαχείριση υλικών και αρχείων – Ενημέρωση ιστοσελίδας

3. Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης

Προετοιμασία συνεδρίασης – Σύγκληση επιτροπής

4. Ολοκλήρωση εργασιών διαβούλευσης

Διατύπωση πορισμάτων και αποφάσεων – Αξιολόγηση αποτελεσμάτων – Ενημέρωση δημοτικής αρχής και κοινού