ερωτηματολόγια συμμετοχικών διαδικασιών

Ερωτηματολόγιο προετοιμασίας

Στόχοι και αποστολή

– Είναι σαφείς σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οι στόχοι και η αποστολή της διαδικασίας;

– Είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανοιχτό ούτως ώστε να υπάρχουν αρκετά μεγάλες δυνατότητες διερεύνησης;

  

Συμμετέχοντες

– Έχουν πληροφορηθεί επαρκώς όλοι οι πιθανώς ενδιαφερόμενοι πολίτες για το περιεχόμενο και τη διαδικασία που θα τηρηθεί, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν αν θα συμμετέχουν;

– Εκπροσωπούνται εξίσου (ενδεχομένως από προτεινόμενα πρόσωπα) όλες οι σχετικές με το ζήτημα πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. άντρες/γυναίκες, γονείς, νέοι, κτλ.) και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών;

– Έχουν γίνει προσπάθειες να ενημερωθούν για τη συμμετοχική διαδικασία δυσπρόσιτες ομάδες του πληθυσμού και να αφυπνιστεί το ενδιαφέρον τους γι’ αυτήν;

 

Αποτελέσματα

– Γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες τρόπους με τους οποίους μπορούν να δράσουν και να ασκήσουν επιρροή;

– Είναι σαφές ποιος δικαιούται να λάβει αποφάσεις κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της διαδικασίας;

– Γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες τι θα συμβεί με τα αποτελέσματα της διαδικασίας και σε τι βαθμό είναι δεσμευτικά;

– Είναι βέβαιη η υποστήριξη των πολιτικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας/να αιτιολογήσουν την παρέκκλισή τους από τα αποτελέσματα;

 

Χρόνος και χρήμα

– Έχει καταρτιστεί ικανοποιητικό χρονοδιάγραμμα για τη συμμετοχική διαδικασία; (συμπεριλαμβανομένου ενός περιθωρίου ασφαλείας);

– Υπάρχει ακριβές πλάνο/χρονοδιάγραμμα για τα στάδια από τα οποία θα περάσει η διαδικασία;

– Έχει υπολογιστεί ο χρόνος που πρέπει να διαθέσουν για τη διαδικασία οι συμμετέχοντες και έχουν ενημερωθεί για τη διάρκειά του;

– Έχει εξεταστεί ποια μορφή θα λάβει η αναγνώριση της άμισθης εργασίας των συμμετεχόντων (π.χ. δημόσια έκφραση αναγνώρισης, ευχαριστήρια επιστολή κτλ.);

– Έχει υπολογιστεί το συνολικό κόστος της συμμετοχικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένου ενός περιθωρίου ασφαλείας) π.χ. για τον συντονισμό, την ενημέρωση, εκτιμήσεις από εμπειρογνώμονες κτλ. και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση γι’ αυτό;

– Θα δημοσιοποιηθούν τα απαιτούμενα ποσά και οι ανάγκες τις οποίες θα καλύψουν;

– Γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες ποιος/ποιοι παρέχουν χρηματοδότηση, με ποιον τρόπο και ποιο είναι το ύψος της;

 

Η δομή της διαδικασίας

– Έχει ανατεθεί σε ικανό και αμερόληπτο συντονιστή η καθοδήγηση της συμμετοχικής διαδικασίας;

– Έχουν πραγματοποιηθεί προκαταρτικές συνομιλίες με ομάδες και μεμονωμένα άτομα με θέμα την οπτική τους πάνω στη συμμετοχική διαδικασία και τον ρόλο τους μέσα σε αυτήν, καθώς και σε σχέση με τα οφέλη και τους περιορισμούς της;

– Έχει προσαρμοστεί το πλάνο της διαδικασίας στο συγκεκριμένο ζήτημα και στους διαθέσιμους πόρους (χρόνος και χρήμα);

– Έχει καθοριστεί τυχόν διασύνδεση μεταξύ άτυπων και επίσημων συμμετοχικών διαδικασιών (π.χ. ένας περιβαλλοντικός έλεγχος μπορεί να διακοπεί από διαδικασία διαμεσολάβησης);

 

Οργάνωση

– Είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για τα διάφορα οργανωτικά καθήκοντα;

– Είναι διαθέσιμοι για τις συνεδριάσεις οι κατάλληλοι χώροι και ο απαραίτητος εξοπλισμός (πίνακας παρουσιάσεων, προβολέας, μικρόφωνα κτλ.);