επίσημες & άτυπες συμμετοχικές διαδικασίες

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάζονται αναπτυξιακές στρατηγικές, επιχειρησιακοί σχεδιασμοί κ.ά. είναι απαραίτητη η έγκριση των αρχών, και βάσει νόμου (βλέπε Σχέδιο Καλλικράτης) ορίζεται ποιος δικαιούται να λάβει μέρος στη διαδικασία αυτή. Από την άλλη, εάν ο στόχος είναι η κατάρτιση κάποιου νέου προγράμματος για την κοινότητα ή η συζήτηση για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση νέων τεχνολογιών, δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις για τη συμμετοχική διαδικασία.

 

Οι επίσημες συμμετοχικές διαδικασίες (βλέπε Άρθρα 76, 78, 85 και 178 του Σχεδίου Καλλικράτης) είναι υποχρεωτικές. Ο νόμος ορίζει ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, το εύρος των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων. Ως συμμετέχων στη διαδικασία έχετε μια σειρά από δυνατότητες. Συγκεκριμένα, δικαιούστε:

■ Να έχετε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. να ερευνήσετε το αρχείο).

■ Να καταθέσετε τη γνώμη σας, η οποία και πρέπει να συζητηθεί.

■ Να εκφράσετε την αντίρρησή σας σε αποφάσεις.

Οι άτυπες συμμετοχικές διαδικασίες δεν καθορίζονται αυστηρά και η δομή τους μπορεί να ποικίλλει, αναλόγως των περιστάσεων, ενώ είναι εντελώς εθελοντικές. Βασική αρχή είναι η συλλογική αντιμετώπιση ενός ζητήματος. Στόχος μπορεί να είναι η από κοινού συλλογή πληροφοριών, ανταλλαγή ιδεών ή εύρεση λύσης και σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή τους από κοινού. Οι συμμετέχοντες, ο τρόπος αντιμετώπισης των ζητημάτων και οι κανόνες της διαδικασίας καθορίζονται είτε εκ των προτέρων είτε επιτόπου από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Οι μέθοδοι άτυπης συμμετοχικής διαδικασίας ποικίλλουν και είναι ευέλικτοι. Περιλαμβάνουν στρογγυλή τράπεζα, Ατζέντα 21, διαμεσολάβηση κτλ. Το ποσοστό στο οποίο οι λύσεις που δίνονται στην άτυπη συμμετοχική διαδικασία είναι δεσμευτικές, εξαρτάται από τα συμφωνηθέντα σχετικά με τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.