νομικό και πολιτικό πλαίσιο της δημόσιας συμμετοχής

Η σφαιρική γνώση των διεθνών συνθηκών αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αποτελεί σε κάθε περίπτωση πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότητα όσων επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

 

διεθνείς Συνθήκες

ελληνική νομοθεσία

οδηγός δημοτικής διαβούλευσης *

σχέδιο κανονισμού λειτουργίας ΣΕΜ *

σχέδιο κανονισμού λειτουργίας τοπικών κοινοτήτων *

 

* πηγή: EETAA (Οκτώβριος 2013)