ερωτηματολόγια συμμετοχικών διαδικασιών

ερωτηματολόγιο έναρξης

πληροφόρηση

– Έχετε χρησιμοποιήσει όλες τις σχετικές πηγές (π.χ. αρμόδια διεύθυνση του δήμου ή της περιφέρειας που ανήκετε, Κέντρο εξυπηρέτησης Πολιτών, εφημερίδες κτλ.) για να πληροφορηθείτε σχετικά με το εν λόγω ζήτημα;

– Είναι σαφές ποιες δράσεις έχουν ήδη αναληφθεί σχετικά με αυτό το θέμα; (π.χ. προκαταρκτικός σχεδιασμός, έρευνα κοινού κτλ.);

– Το κοινό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί (π.χ. με φυλλάδια, αναρτήσεις σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο κ.ά.) σχετικά με την πρωτοβουλία έναρξης συμμετοχικής διαδικασίας, ώστε να βρεθούν περαιτέρω υποστηρικτές ή/και να υπάρξουν συνέργειες με άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες;

 

πλαίσιο

– Έχει υπάρξει επαφή και πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών;

– Εσείς, ως εμπλεκόμενος, έχετε πληροφορηθεί από τις αρχές για κάποια σχετική προθεσμία;

– Έχει διερευνήσει κανείς το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας άτυπης διαδικασίας η οποία θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την υποχρεωτική συμμετοχική διαδικασία;

 

προσέγγιση

– Έχετε καταγράψει στο χαρτί τις ιδέες σας για τη συμμετοχική διαδικασία; – ενδεχομένως με τη βοήθεια επαγγελματία συντονιστή.

– Έχετε σκεφτεί τι οφέλη μπορεί να έχει η συμμετοχική διαδικασία για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και πώς θα μπορούσατε να τα πείσετε να λάβουν μέρος;

– Έχετε σκεφτεί πόσο ισχυρή θα πρέπει να είναι η συμμετοχή (πληροφόρηση, διαβούλευση, επιρροή στη λήψη αποφάσεων) στη διαδικασία;

– Γνωρίζετε επακριβώς τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας;

– Γνωρίζετε τι ευκαιρίες και τι κινδύνους ενέχει η συμμετοχική διαδικασία;

 

από την έναρξη στην προετοιμασία

– Έχετε έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας; Τους έχετε ενημερώσει για τις ιδέες σας σχετικά με τη συμμετοχική διαδικασία;

– Έχει γίνει αποτύπωση των τοπικών αναγκών και κατόπιν ιεράρχηση και επιλογή των θεμάτων διαβούλευσης;

– Γνωρίζετε ποια είναι τα επόμενα βήματα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία; Έχετε ενημερώσει τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη γι’ αυτά;

– Είναι σαφές ποιος θα αναλάβει την προετοιμασία και εφαρμογή της συμμετοχικής διαδικασίας;

– Είναι σαφές το πώς θα χρηματοδοτηθεί η διαδικασία ή (τουλάχιστον) έχει δεσμευτεί κανείς για την παροχή χρηματοδότησης;

– Έχουν συμφωνήσει όλα τα σημαίνοντα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. πολιτικοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, απλοί πολίτες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όσοι έχουν καταθέσει σχέδια προς έγκριση) να λάβουν μέρος στη διαδικασία ή να τη στηρίξουν;