ερωτηματολόγια συμμετοχικών διαδικασιών

Ερωτηματολόγιο εφαρμογής 

Συμμετέχοντες

– Είναι σαφείς οι ρόλοι των συμμετεχόντων (π.χ. ποιος εκπροσωπεί ποια ομάδα και με τι ισχύ);

– Έχει διασφαλιστεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα λάβουν μέρος τα ίδια άτομα; Αν όχι, έχει διασφαλιστεί ότι οι νεοεισελθέντες θα ενσωματωθούν πλήρως;

 

Κανόνες

– Έχει υπάρξει σαφής συμφωνία για τις διαδικασίες που θα τηρηθούν, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων (π.χ. πλειοψηφικά ή ομόφωνα);

– Έχει συμφωνήσει ο συντονιστής και οι συμμετέχοντες για τους κανόνες που θα διέπουν τις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και για την επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο;

– Έχουν όλοι οι συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους και να λάβουν μέρος στη συζήτηση;

– Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρηθεί το πλάνο/χρονοδιάγραμμα των επιμέρους διαδικασιών;

 

Πληροφόρηση

– Είναι έγκαιρη και εύληπτη η όλη πληροφόρηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες σε σχέση με τη διαδικασία;

– Γίνεται χρήση εξωτερικής βοήθειας από ειδικούς όταν αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι αποφάσεις να είναι πλήρως τεκμηριωμένες;

– Ενημερώνεται το ευρύ κοινό για τη διαδικασία και την πρόοδό της και είναι όλοι οι συμμετέχοντες σύμφωνοι όσον αφορά τη ροή της πληροφόρησης; (βλέπε επίσης το ερωτηματολόγιο για τις δημόσιες σχέσεις).

– Είναι κατανοητή στους τρίτους η καταγραφή της διαδικασίας (τα πρακτικά των συνεδριάσεων, οι ενδιάμεσες αναφορές κτλ.);

 

Αποτελέσματα

– Έχουν συμφωνήσει όλοι οι συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ως συλλογικό επίτευγμα;

– Έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες δομές ώστε να είναι εφικτή η επίβλεψη και η κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των αποτελεσμάτων;