ερωτηματολόγια συμμετοχικών διαδικασιών

Η ποιότητα της συμμετοχικής διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προετοιμασία της όσον αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση. Η λίστα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να εξετάσετε τις σημαντικότερες πτυχές μιας επιτυχημένης διαδικασίας.

Ερωτηματολόγιο προετοιμασίας

Ήδη από τη φάση έναρξης, μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα ώστε να αυξηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι πιθανότητες επιτυχημένης κατάληξης της εκάστοτε συμμετοχικής διαδικασίας. Η λίστα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τις σημαντικότερες πτυχές αυτής.

Ερωτηματολόγιο έναρξης της συμμετοχικής διαδικασίας

Ποιες πτυχές αφορούν την εφαρμογή των συμμετοχικών διαδικασιών και πρέπει να γίνουν αντικείμενο σκέψης, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο που θα επιλεχθεί, τον σχεδιασμό της διαδικασίας και το αν αυτή καθοδηγείται από ικανό συντονιστή ο οποίος και διασφαλίζει την ποιότητά της. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

Ερωτηματολόγιο εφαρμογής 

Η ενημέρωση του κοινού για τη συμμετοχική διαδικασία στη φάση του σχεδιασμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ενδιαφερόμενοι δέχονται έτσι πληροφορίες για το σχέδιο και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία. Οι δραστηριότητες που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους πολίτες να παρακολουθούν τη διαδικασία ακόμη και αν οι ίδιοι δεν συμμετέχουν σε αυτή.

Ερωτηματολόγιο δημοσίων σχέσεων