διεθνείς συνθήκες

πηγή: www.partizipation.at
μετάφραση, επιμέλεια: Στέφανος Θεοδωρίδης
διόρθωση: Αρετή Μπουκάλα 

Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στον στόχο της περαιτέρω εδραίωσης της δημόσιας συμμετοχής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Διεθνείς συνθήκες όπως η Διακήρυξη του Ρίο ντε Τζανέιρο, η Χάρτα του Άαλμποργκ ή η Σύμβαση του Άαρχους αποτελούν ορόσημα στον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Εν τω μεταξύ οι αρχές που ορίζονται σε αυτά τα έγγραφα έχουν ενσωματωθεί σε νόμους και πολιτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράδειγμα μιας ελληνικής νομοθετικής πράξης που προβλέπει δημόσια συμμετοχή είναι το Σχέδιο Καλλικράτης (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Ορόσημα στον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημόσια συμμετοχή

Η αναφορά Brundtland, 1987

Βιώσιμη είναι «η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος δίχως να μειώνει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους». Έτσι, η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τέσσερις αρχές: την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική συμμετοχή.

Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992

Ψηφίστηκε η διακήρυξη του Ρίο και η Ατζέντα 21, η οποία αφορά το σχέδιο δράσης για τον 21ο αιώνα: η εκτενής συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καταρτίστηκε η Τοπική Ατζέντα 21, ένα σχέδιο δράσης σε τοπικό/κοινοτικό επίπεδο.

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη στο Άαλμποργκ, 1994

Η Χάρτα του Άαλμποργκ: τα συμβαλλόμενα κράτη και κοινότητες δεσμεύονται να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης –βάσει των όσων προβλέπει η Τοπική Ατζέντα 21– στα οποία οι πολίτες θα έχουν εκτενή συμμετοχή.

Η Σύμβαση του Άαρχους, 1998

Ρυθμίζει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για το περιβάλλον, τη δημόσια συμμετοχή όσον αφορά συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον και τη δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Λευκή Βίβλος για την «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», 2001

Θέτει τις βασικές αρχές καλών διακυβερνητικών και διοικητικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα εντός της Ε.Ε. (εθνικό, τοπικό κτλ.).

Άαλμποργκ συν 10

Ψήφισμα αποδοχής των λεγόμενων «Δεσμεύσεων του Άαλμποργκ»: μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και του μέλλοντος των πόλεων και των μικρότερων κοινοτήτων σε δέκα θεματικούς τομείς (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της κινητικότητας, της υγείας και της καλής διακυβέρνησης).